Tietosuojaseloste

 Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

Suomen aasiyhdistys ry
Y-tunnus 22072881
Ylänkötie 22 B 2
04430 Järvenpää
aasiyhdistys@gmail.com

2. Yhteyshenkilö

Jäsensihteeri
Piia Lukkaroinen
piia.lukkaroinen@gmail.com
050 347 8764

3. Rekisterin nimi

Suomen aasiyhdistys ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään jäsenyyden hoitamiseen sekä yhdistysasioista tiedottamiseen. Tietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Lisäksi jäsen jätetään sähköpostilistalle myös jäsenyyden päättämisen jälkeen, jos  tätä ei erikseen kielletä. Jäsenyyden jälkeen jätämme tietoomme jäsenen nimen ja sähköpostiosoitteen. Sähköpostilistalle voivat ilmoittautua myös muut kuin jäsenet. Sähköpostilistan avulla tiedotamme jäsenillemme ajankohtaisista asioista.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.

6. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröityjä ovat Suomen Aasiyhdistys ry:n jäsenet.Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hyväksytty on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot jäseneksi liittymisen yhteydessä:

  • Etu- ja sukunimi
  • Postiosoite paperisen jäsenpostin, kuten Pitkäkorvat-lehden, postitusta varten
  • Sähköpostiosoite sähköistä tiedotusta varten
  • Jäseneksi liittymisvuosi
  • Tiedot maksetuista jäsenmaksuista

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan jäseniksi hyväksytyiltä jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus itse päivittää tietonsa yhdistyksen nettisivuilla olevan lomakkeen kautta tai ottamalla yhteyttä jäsensihteeriin.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Suomen aasiyhdistys ry ei luovuta rekisterin tietoja muuhun kuin yhdistyksen omaan käyttöön. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tiedot voivat fyysisesti sijaita Suomen Aasiyhdistys ry:n ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimella.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu salasanalla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain jäsensihteeri, puheenjohtaja ja tarvittaessa muut hallituksen jäsenet.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai esittää henkilökohtaisesti ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen

Suomen aasiyhdistys ry, jäsensihteeri
Piia Lukkaroinen
Talonpojantie 19 as 305
00790 Helsinki
puh. 050 347 8764
piia.lukkaroinen@gmail.com

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa ja poistaa rekisterissä olevan tiedon oma-aloitteisesti, kun se on tarkoituksen kannalta tarpeeton. Rekisteröity voi myös itse vaatia tiedon korjaamista tai poistamista, jolloin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön, eli jäsensihteeriin.

Mainokset